Wydawca treści Wydawca treści

Dane osobowe

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Borne Sulinowo, z siedzibą w 78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 32 tel. 94 373 31 23 adres e-mail borne@szczecinek.lasy.gov.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy najmu oraz usług z nią związanych, umowy kupna sprzedaży drewna, wystawienia pozwolenia na biwakowanie, pozwolenia na odstrzał zwierzyny, pozwolenia na wjazd do lasu oraz pozwolenia na pasieki.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

4. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz Instrukcję Kancelaryjną w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego akt. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

Regulamin monitoringu CCTV w Nadleśnictwie Borne Sulinowo

W Nadleśnictwie Borne Sulinowo funkcjonuje całodobowy monitoring, którego celem jest:

  1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów Nadleśnictwa oraz osób przebywających na terenie obiektu;
  2. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
  3. ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)  w budynku Nadleśnictwa Borne Sulinowo oraz terenie przyległym do Nadleśnictwa;
  4. ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych;
  5. wyeliminowanie aktów wandalizmu;
  6. zabrania się wykorzystywania nagrań z monitoringu do celów prywatnych;
  7. dostęp do nagrań jest zabezpieczony i ograniczony;
  8. nagrania z monitoringu wizyjnego usuwane są automatycznie.

Materiały do pobrania