Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo Borne Sulinowo zarządza lasami Skarbu Państwa o powierzchni 20,4 tys. hektarów.

Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 11 leśnictw - 4 w obrębie Borne Sulinowo, a 7 w obrębie Broczyno - oraz gospodarstwo szkółkarskie.

Nazwa leśnictwa (Powierzchnia w ha)
obręb Borne Sulinowo - 7878,63 ha
1. Borne (1748,83 ha)
2. Liszkowo (1595,06 ha)
3. Brzeźno (2684,97 ha)
4. Dudylany (1849,77 ha)
obręb Broczyno - 12538,53 ha
5. Starowice (1697,50 ha)
6. Ostroróg (1715,71 ha)
7. Piława (1888,45 ha)
8. Machliny (1753,39 ha)
9. Nowa Wieś(2223,35 ha)
10. Dobrzyca  (1632,29 ha)
11. Wielboki (1627,84 ha)
gospodarstwo szkółkarskie Brzeźno (12,09 ha) 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Rozminowanie w Nadleśnictwie

Rozminowanie w Nadleśnictwie

Nadleśnictwo Borne Sulinowo uczestniczy w realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko - strona programu www.pois.gov.plw ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 58 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ponad 30 000 ha.

 

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

2. Ocena przyrodnicza terenów

3. Ocena geośrodowiskowa terenów

4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych

5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu

6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego

7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk

8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

 

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

 

Adres strony internetowej projektu:

www.ckps.lasy.gov.pl zakładka Projekty PGL LP - Rekultywacja poligonów